Schizophrenia Research Forum - A Catalyst for Creative Thinking


Uranova NA, Vostrikov VM, Vikhreva OV, Zimina IS, Kolomeets NS, Orlovskaya DD. The role of oligodendrocyte pathology in schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol. 2007 Aug 1 ; 10(4):537-45. Pubmed Abstract