Schizophrenia Research Forum - A Catalyst for Creative Thinking


Yang JZ, Si TM, Ruan Y, Ling YS, Han YH, Wang XL, Zhou M, Zhang HY, Kong QM, Liu C, Zhang DR, Yu YQ, Liu SZ, Ju GZ, Shu L, Ma DL, Zhang D. Association study of neuregulin 1 gene with schizophrenia. Mol Psychiatry. 2003 Jul ; 8(7):706-9. Pubmed Abstract