Schizophrenia Research Forum - A Catalyst for Creative Thinking


Rietschel M, Mattheisen M, Degenhardt F, , , Kahn RS, Linszen DH, Os JV, Wiersma D, Bruggeman R, Cahn W, de Haan L, Krabbendam L, Myin-Germeys I, Mühleisen TW, Kirsch P, Esslinger C, Herms S, Demontis D, Steffens M, Strohmaier J, Haenisch B, Breuer R, Czerski PM, Giegling I, Strengman E, Schmael C, Mors O, Mortensen PB, Hougaard DM, Orntoft T, Kapelski P, Priebe L, Basmanav FB, Forstner AJ, Hoffmann P, Meier S, Nikitopoulos J, Moebus S, Alexander M, Mössner R, Wichmann HE, Schreiber S, Rivandeneira F, Hofman A, Uitterlinden AG, Wienker TF, Schumacher J, Hauser J, Maier W, Cantor RM, Erk S, Schulze TG, , , Stefansson H, Steinberg S, Gustafsson O, Sigurdsson E, Petursson H, Kong A, Stefansson K, Pietiläinen OP, Tuulio-Henriksson A, Paunio T, Lonnqvist J, Suvisaari J, Peltonen L, Ruggeri M, Tosato S, Walshe M, Murray R, Collier DA, Clair DS, Hansen T, Ingason A, Jakobsen KD, Duong L, Werge T, Melle I, Andreassen OA, Djurovic S, Bitter I, Réthelyi JM, Abramova L, Kaleda V, Golimbet V, Jönsson EG, Terenius L, Agartz I, Winkel RV, Kenis G, Hert MD, Veldink J, Wiuf C, Didriksen M, Craddock N, Owen MJ, O'Donovan MC, Børglum AD, Rujescu D, Walter H, Meyer-Lindenberg A, Nöthen MM, Ophoff RA, Cichon S. Association between genetic variation in a region on chromosome 11 and schizophrenia in large samples from Europe. Mol Psychiatry. 2011 Jul 12 ; Pubmed Abstract