Schizophrenia Research Forum - A Catalyst for Creative Thinking


Chen XW, Feng YQ, Hao CJ, Guo XL, He X, Zhou ZY, Guo N, Huang HP, Xiong W, Zheng H, Zuo PL, Zhang CX, Li W, Zhou Z. DTNBP1, a schizophrenia susceptibility gene, affects kinetics of transmitter release. J Cell Biol. 2008 Jun 2 ; 181(5):791-801. Pubmed Abstract